VHEMT Ido

Movado por la Voluntala Extingeso di la Homaro

VHEMT

“Ni povu vivar longe e extingesar”

La progresiva extingeso di la homa speco per la voluntula ceso dil genitado permisos la biosfero rekuperar olua saneso. La manko di vivala spaco e moyeni solvesos segun ke ni divenos min densa.


Belarusian | Català | Chinese | Dansk | Deutsch | English | Español | Esperanto | Français | Hebrew | Ido | Interlingua | Interlingue | Italiano | Nederlands | Norsk | Occitan | Polski | Português | Romanian | Russian | Slovensky | Suomi | Svenska | Turkish
Aceptesas tradukuriLa Movado por la Voluntala Extingeso di la Homaro (MVEH) ne esas organizuro, ma sociala movado suportata da homi qui interesas pri la vivo sur la Tero. Ni ne esas grupo de mizantropi, kontresocieri o maltusian desadaptati qui juas per la katastrofi qui batas la homaro. Nulo povus esar plu fore de la vero. La voluntala extingeso di la homaro esas fakte la humana alternativo a la katastrofi e destruktado dil ekologio.

Omnafoye, kande un de ni decidas ne adjuntar plusa homi a la enorma amaso quo populas ca devastata planeto, nova radio de espero brilas en la tenebro.

Kande omni decidos cesar genitar, la biosfero povos rekuperar olua anciena glorio e la restanta kreitaji esos libera por vivar, mortar, evolucionar (se oli kredas ye l’evoluciono) e forsan extingesar, quale ja facis mult altri “experimenti” dil naturo.

Nia extingeso esas necesa por ke l’ekosistemo dil Tero, ita vivoformo konocata de mult homi kom Gaia, povu rekuperar sua saneso.

Omni devas kunlaborar!

PaleyIdo
Desegno di Nina Paley

Ka vu parolas serioze?

Mult homi vidas humoro en la movado e li kredas, ke ni ne povas parolar serioze pri la voluntala extingeso di la homaro; ma malgre la seriozeso dil situeso e dil movado, anke esas loko por humoro. Fakte, sen humoro, la situeso dil vivo sur la Tero esus netolereble depresanta; kelka frivoleso mingravigas la situeso.

Esas ya vera, ke la rapida extingado dil bestiaro e la morto di 40 000 infanti omnadie ne esas amuzala aferi, ma nek ridado nek plorado chanjos nulo. Pro quo ne amuzesar dum ke ni laboras por plu bona mondo?

Ultre, laborar por retrodonar a la Tero sua naturala splendideso e pozar fino a la neutila sufrado di la homaro esas pozitiva idei. Esas sensenca depresar su.

Qua esas la oficala poziciono dil movado?

Nam la Movado por la Voluntala Extingeso di la Homaro ne esas vivanta kreitajo kun boko e cerebro, olu ne povas prendar pozicioni o havar opinioni. Olu ne povas argumentar, dicar a la homi quo facar od opinar, nek recevar pugno-frapo pro facar ol.

La voluntala extingeso di la homaro esas nura ideo quon onu devas adjuntar a la nuna kredo-sistemi, ne komplexa kondut-kodexo. Nula komisitaro decidas qui pozicioni onu devas prendar. La maxim multa voluntarii limitizas su a la filozofio enkorpigita che la moto “Ni povu vivar longe e extingesar”, e se ulu ne volas vivar longe to koncernas nur lu.

Quale me povas adherar a la movado?

Esar voluntario esas mentala stando. Por adherar a la movado vu nur devas prenar la decido ne genitar. Ico esas tre facila por uli. Por altri, tamen, ol esas questiono diskutinda. E por mult homi, adherar a la movado signifikas enorma personala sacrifiko.

Ni esas milioni de homi libere facanta to quon ni konsideras lo maxim korekta. Vu esas invitita unionar vu.

Ni havas filii. Ka ni darfas ankore adherar?

Kompreneble. Vu ne esos sola. Kande on atingas la estingismala perspektivo dil movado, onu decidas ne adjuntar nova membri a la nuna homa familio. Onu ne incitas sua filii por ke li donu a lu nepoti e povas kurajigar li prenar responsiva decido pri olia fertileso.

Ne esas motivo sentar su kulpoza pro la pasinto. Kulpozeso ne duktas a pozitiva solvuri. Esar voluntario dil movado poke relatas kun la pasinto. La hodiala infanti esas la morgala futuro. Nia filii havas la potencialo atingar la necesa koncio por chanjar la direciono dil civilizo e komencar restaurar la biosfero, e li bezonas nia helpo por povar facar ol.


Creative Commons License
Les U. Knight

Ecepte se on indikas la kontrajo, la kontenajo di ca ret-situo esas disponebla sub
Permiso Creative Commons Attribution 3.0 Usa.
Bon-vole atribuar la kopiuri a vhemt.org